Karl Marks (Novija filozofija)

Apstrakt

Hegelovi nastavljači podeljeni na levicu, čiji su pripadnici smatrali da je glavno mesto Hegelove filozofske misli u samoj dijalektičkoj metodi i desnicu koja je smatrala da je njegov sistem značajniji. U okviru te levice razvija se filozofsko mišljenje Karla Marksa. Veliki kritičar kapitalizma imao je afinitete ka sociologiji, istoriji i ekonomiji. Smatrao da bi filozofija morala da preuzeti drugu ulogu, kako bismo došli do novog stanja u društvu. Čitajući Fojerbaha došao do jezgrovitih opažanja. Jedanaesta teza o Fojerbahu – smatra da filozofija treba da pronađe način da promeni svet, da ne bude samo posmatrač. Izučavajući prethodnike kritički preispituje stari materijalizam i suprostavlja mu novi. Nedostatak starog materijalizma - posmatra predmet nezavisno od subjekta. Za Marksa je subjekt čovek kao biće prakse. Praksa kao svrsishodna delatnost i značajan element razvoja čoveka kroz koju se sve prožima. Učenje o otuđenju. Posmatra istoriju kao borbu klasa. Govori o tri epohe i nastanku revolucija. Smatra da promene može doneti proleterijat - klasa koja će biti prosvećena i povesti ljude u to srećno vreme kako naziva komunizam.