Hegel (Novija filozofija)

Apstrakt

Cilj njegove filozofije bila je težnja ka jedinstvu. Kao Šelingov dobar prijatelj imao je uvid u njegovo učenje. Težio da razvije ideju apsoluta kritikujući Šelingovo poimanje apsolutnog identitte prirode i duha. Dok se kod Šelinga ne vidi postupnost, Hegel smatra da je potrebno prikazati svaki trenutak razvoja apsoluta. Metodu preuzeo od Fihtea (subjekat inicira sve). U Hegelovoj tezi mora postojati suprotnost, sukob iz kog proizilazi negacija same teze – antiteza. Napon teza – antiteza mora dovesti do rešenja. Hegelov filozofski sistem se sastoji iz tri elementa i svaki od njih sadrži tri celine. Prvi stupanj je Nauka o logici (ideja dok je još u samoj sebi). Drugi stupanj je Filozofija prirode (ideja u prostoru). Na trećem stupnju nalazi se Filozofija duha (ideja u vremenu). Apsolut kao rezutat čitavog razvoja. Hegelovo poimanje stvarnosti i uma. Um koji je spoznao sebe i on je jedinstvo subjekta i objekta.