Johan Gotlib Fihte (Novija filozofija)

Apstrakt

Nazivao se Kantovim nastavljačem. Kritika Kanta - smatrao da nije izveo transcedentalnu filozofiju do kraja i da bi trebalo da bude tumačen u duhu svoje filozofske misli a ne onako kakao je napisao. Do spora došlo jer Kant tvrdi da ga treba tumačiti po slovu. Metafizika – do Fihtea dogmatska, podrazumeva onostranost ali ne kaže kako ona nastaje, što transcedentalna filozofska misao čini. Subjekat je tvorac onostranosti, i sa stanovišta subjektivnog idealizma Fihte kritikuje Kanta negirajući postojanje stvari i materije van čoveka. Po Fihteu čitava filozofija je dogmatska. Fihte kreće od apsolutnog početka, od „ja“. Um je prvo i apsolutno je samostalan. Biće više nije prvi i iskonski pojam i može da se razmatra jedino kao ono što nastaje, što je izvedeno pomoću supronosti i delatnosti. Postajanje „ja“ pomoću samoga sebe – čista delatnost. Delotvorna radnja – čin koji je i uzrok i posledica svoga delovanja.