Imanuel Kant, Kritika praktičnog uma (Novija filozofija)

Apstrakt

Upotreba uma na dva načina: toerijski, koji je ograničen i praktički, koji ima primat. Čovek kao dvovrsno biće. Moralni čin na osnovu primera (primer majke i deteta). Kriterijumi moralnog delovanja. Moralni zakon i volja. Deontološka etika (etika dužnosti). Prvi kategorički imperativ - važi uvek za svakoga i na svakom mestu. Drugi kategorički imperativ - svi treba da budu jedni drugima cilj. Hipotetički imperativ. Autonomni (sopstvena moralna načela) i heteronomni moral (neko drugi propisuje moralna načela, primer hrišćanskog morala). Da li je moguće živeti po kategoričkom imperativu?