Imanuel Kant, Kritika čistog uma (Novija filozofija)

Apstrakt

Šta mogu da znam? Kopernikanski obrt, odnos subjekat – objekat, posmatranje sa stanovista subjekta. Sintetički sudovi u nauci i metafizici. Mogućnosti saznanja u nauci. Tri elementa saznanja: čulnost, razum i um. Transcedentalno istraživanje moći saznanja. Prostor i vreme su apriori forme za čulnost. Sudovi i kategorije koji sintetisu naše opažanje. Transcedentalna percepcija, jedinstvo kategorija i opažaja. Saznanje u granicama našeg iskustva. Priroda kao stvar po sebi nije predmet našeg opažanja. Um propisuje načela i principe na kojima funcioniše razum. Postoje tri ideje, ideja nas samih, ideja kosmosa i ideja Boga. Antinomija: dokazivanje teze i antiteze.