Uvod u savremenu filozofiju (Savremena filozofija)

Apstrakt

Sredinom 19. veka filozofija se okreće novim pitanjima o čoveku, prirodi, njegovom položaju u njoj i egzistencijalnim problemima, koji ga okružuju. Odvajanje nauke od filozofije. Da li nauka može dati odgovore na koje filozofija nije uspela? Razvoj naučnih metoda. Razlike i sporovi između naučnih i filozofskih metoda. Ne postoji jedinstven filozofski sistem. Više pravaca u okviru savremene filozofske misli. Filozofija života. Iracionalizam. Filozofija voluntarizma. Egzinstencijalizam. Pozitivistička filozofija. Pragmatizam. Marksizam. Frankfurtska škola. Fenomenologija. Analitička filozofija – filozofija jezika.