Dejvid Hjum (Novija filozofija)

Apstrakt

Poslednji značajan predstavnik empirizma. Značajan je jer je njegovo učenje polako ali ozbiljno počela da pokreće velikog filozofa Imanuela Kanta. Njegov spis se zvao Istraživanje o ljudskoj prirodi. Kasnije na osnovu toga dela nastaje veoma uspešno delo koje je Hjumu donelo poziciju filozosfskog velikana. To delo se zvalo Istraživanje ljudskog razuma. Hjum je bio empirista i smatrao je da Berkli ima neke zasluge, ali se nije slagao sa njim jer je zadržao duhovnost kao dimenziju. Duhovna supstancija. Ideje na osnovu introspekcije. Hjum je pravio razliku kada su u pitanju utisci i ideje. Ideje su posledice utisaka. Utisak predstavlja sve naše žive opažaje koje dobijamo preko čula. Ideje nam daju saznanje tek kada su povezane. Veza uzročnosti. Povezanost u vremenu i prostoru, postupnost i nužna veza. Problem opažaja nužne veze. Zbog toga su mnogi smatarli Hjuma skeptikom, iako on to nije bio. Da li se može apsolutno dokazati postojanje spoljašnjeg sveta? Hjum je kao etičar smatrao da su moralna načela na racionalan način izvedena, a onda emotivno prihvaćena. Naše moralno delovanje je u sferi volje, a to bi značilo da se prvo emocionalno prihvataju etička načela, a tek onda i racionalno.