Džordž Berkli (Novija filozofija)

Apstrakt

Bio je teolog, nadbiskup. U svoju empirističku koncepciju unosi i nešto što nije svojstveno empirizmu. Odnos prema metafizici. Njegov empirizam nazivaju radikalnim empirizmom. Delo Tri dijaloga između Hilasa i Filonusa. Spor između materijalizma i idealizma. Drugo delo Rasprava o principima ljudskog saznanja. Radikalna teza - da li postoje apstraktne ideje? Apstraktne ideje su one koje su izdvojene. Berkli tvrdi da takve ideje ne postoje. Mi ne možemo da vidimo ni boju ni kretanje, možemo videti samo konkretnu boju itd. Postoji nešto što opaža ideje, Berkli to naziva svešću, duhom, dušom, sopstvenog ja. Dakle jedino što postoji su ideje i ono što opaža ideje. Ideja postoji samo ako je opažana. Ako ne opažamo neki objekat onda on ne postoji. Bog postoji i On opaža ideje i objekte i zato one postoje. Druga posledica njegovih učenja je da materija ne postoji, jer ideje su nematerijalne. Biti znači biti opažen. Materije nema. To je radikalni empirizam. Realan svet postoji ali nije materijalan. To je svet ideja ukoliko one mogu da se opaze. Ideje mogu biti i kopije nekih stvari koje postoje izvan svesti u nekoj nemislećoj supstanciji. Skepsa i dvostruka stvarnost.