Platon, Država (Istorija antičke Grčke)

Apstrakt

Glavna ideja Platonove filosofije je da postoje dva sveta - čulni svet i svet ideja, koji je uzrok ovog materijalnog sveta. Najznačajniji aspekt iz koga možemo posmatrati ideju jeste vrednosni aspekt. U dijalogu Država Platon kaže da je ideja dobra ideja svih ideja. Čitava Teorija o idejama bila je ustrojena tako da bi mogla da se izgradi jedna idealna zajednica, idealna država. Čovek je biće koje živi u zajednici, a najbolji oblik zajednice je država. U dijalogu Država Platon je razrađivao ideju kako treba da izgleda idealna država - jedan ideal kome treba svi da težimo. Veoma je važno vaspitavanje za idealnu državu. Eudemonistička etika, etika sreće, podrazumeva, između ostalog izgrađivanje modela odnosa koji svi treba da poštuju. Ljudi treba da rade ono što najbolje umeju da rade i što ih ispunjava. Idealna država se sastoji iz tri dela: 1)građanstvo koje živi u polisu (poslovi koji treba da održe državu) - umerenost (sofosine), 2) oni koji brane državu ili omogućavaju da se država proširi (vojnici) - hrabrost (andreia), 3)vladar koji mora biti filosof (osoba koja je ovladala vrlinom i poznaje ideje) - mudrost (sofia). Ako sva tri dela žive u skladu država je pravedna. Značaj obrazovanja za idealnu državu. Platonov stav prema umetnosti.