Platon - teorija ideja (Istorija antičke Grčke)

Apstrakt

Platonova rana faza posle Sokratove smrti. Objašnjenje Platonove teorije o idejama. Značenje pojma teorija i pojma ideja. Postojanje sveta ideja. Dijalozi koji ukazuju na svet ideja. Dijalog Gozba pokazuje da možemo da dođemo do spoznaje natčulnog sveta, koji zapravo predstavlja pravu stvarnost. Do tog sveta može nas dovesti samo naš um koji kormilari našom dušom. Postoji ideja svih ideja. U dijalogu Država Platon kaže da je dobrota iznad svega. Teoriju ideja možemo sagledavati iz različitih aspekata – iz logičkog, vrednosnog ili ontološkog aspekta. Priča o pećini.