Sokratovo učenje (Istorija antičke Grčke)

Apstrakt

Sokrat je određivao sadržaj pojma na induktivan način. Majeutika (porodiljska) veština. Znam da ništa ne znam. Dijalektika. Ironija.

Dodaci: