Odnos forme i sadržaja (Uvod u logiku)

Apstrakt

Logika kao filosofska disciplina. Utemeljivač logike je Aristotel koji je hteo da izuči načine razmišljanja. Logika doživljava procvat posle devetnaestog veka sa matematičkom logikom, pa se danas postavlja pitanje koliko je logika zapravo filosofska disciplina, a koliko je zasebna nauka. Predmet predavanja je formalna, tradicionalna ili Aristotelova logika. Poreklo pojma logika. Logika se bavi formalnom stranom valjanog mišljenja. Aristotelovi spisi. Andronikus je dao naziv Aristotelovim spisima - organon. Naziv logika dali su filosofi miletske škole. Logika se bavi zaključivanjem, zakonitosti u razmišljanju. Objašnjenje pojma premisa. Logika je nauka o implikaciji. Forma zaključivanja ne mora odgovarati sadržaju zaključka. U formalnoj logici interesuje nas forma, a ne sadržaj zaključivanja. Pitanje istinitosti zaključivanja. Nauka o dedukciji.