Logičke greške (Zaključivanje)

Apstrakt

Nastajanje logičkih grešaka. Tipovi logičkih grešaka (formalno logičke, jezičke i materijalne greške). Kako preduprediti logičke greške? Podela logičkih grešaka po Megarskoj školi na namerne logičke greške - sofizmi i slučajne logičke greške - paralelogizmi. Primeri sofizma: ćelavi, sorit, pokriveni, rogati, lažljivac. Granična greška učetvorostručenja. Zamena teza.