Modusi silogističkih figura (Zaključivanje)

Apstrakt

Deduktivno zaključivanje. Pravila silogističkog zaključivanja. Pravila kvantiteta i kvaliteta. Kombinacije premisa. Afirmativne, negativne-univerzalne, partikularne. Kombinacije zaključivanja. Kombinacije silogističkih premisa i zaključaka. Prva, druga, treća i četvrta silogistička figura. Čista/nečista konverzija.