Zaključivanje po opoziciji i konverziji (Zaključivanje)

Apstrakt

Logički opravdan zaključak. Deduktivno zaključivanje možemo da podelimo po tipu premisa na neposredno logičko zaključivanje (zaključivanje na osnovu jedne premise) i logički posredno zaključivanje (na osnovu više premisa). Neposredno zakljičavanje ima više tipova, jedan od tih je zaključivanje po opoziciji. U zaključivanju po opoziciji imamo sudove koji se sastoje iz istih subjekata i predikata, razlikuju se samo po kvantitetu i kvalitetu. Univerzalno afirmativni sud. Partikularno afirmativni sud. Univerzalno negativni sud. Partikularno negativni sud. Logički kvadrat. Veza kontrarnosti ili suprotnosti. Veza podsuprotnosti ili subkontarnosti. Veza podređenosti, subordiniranosti. Veza kontradikcije ili protivrečnosti. Neposredno zaključivanje po konverziji ili po obrtanju - subjekat i predikat menjaju mesto. Nečista konverzija i čista konverzija (kvantitet).