Membranski potencijal (Fiziologija životinja)

Apstrakt

Struktura i funkcija ćelijske membrane. Transport jona i molekula kroz ćelijsku membranu. Membranski kanali. Gradijent koncentracije jona i električni gradijent. Elektro–hemijski gradijent. Veličina jona i selektivnost kanala. Poluprečnici, vanćelijska i unutarćelijska koncentracija jona natrijuma, kalijuma i hloridnih jona. Katjoni i anjoni koji značajno doprinose membranskom potencijalu. Natrijum–kalijum pumpa.