Isidora Sekulić, O kulturi (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Esej Isidore Sekulić o kulturi. Šta znači pojam kultura? Oplemenjivanje čoveka. Zakon žetve. Književna kultura: čitanje. Jezik kao najviša tvorevina kulture. Veza književnosti i jezika. Da li je svaka promena u jeziku tendencija ka usavršavanju jezika? Ideja da je sve što jedan narod zna inventarisano u jeziku: primeri. Stvaralaštvo kao najlepši potencijal jezika i kulture. Značaj učenja stranog jezika da bi se dohvatile visine stranih kultura.