Vasko Popa, Kalenić - drugi deo (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Poistovećivanje lirskog subjekta i anđela može se shvatiti na dva načina: poistovećivanje sa srednjovekovnom tradicijom i poistovećivanje sa besmrtnim bićem. Zaborav o kome pesma govori može biti unutrašnji zaborav suštine čovekove prave prirode i ponovno otkrivanje istine. Tuđe senke - koji su neprijatelji u životu; priča o sejaču i semenu. Inat lepi - inat da se bude po svaku cenu bez obzira na sve, inat povezan sa životom i besmrtnošću. Gradacija data u distisima preko motiva boja.