Moderna u srpskoj književnosti (Moderna)

Apstrakt

Početak srpske moderne nije jasno odvojen od prethodne epohe. Ljubomir Nedić i Srpski pregled. Srpski književni glasnik (Popović i Skerlić) koji će davati smer i osnovne linije srpskoj moderni: francuski uzori i nova merila i shvatanja. Kult lepog, forma, estetizam, individualizam i pesimizam. I dalje su aktuelne rodoljubive teme: moralni utilitarizam i društveni aktivizam. Položaj književne kritike, poezije i proze u srpskoj moderni i glavni predstavnici.