Džordž Gordon Bajron, Putovanje Čajlda Harolda (Romantizam)

Apstrakt

Objašnjenje pojma poema (romantičarska poema). Kompozicija Bajronove poeme. Sličnost između autora i lirskog subjekta. Analiza jednog od najpoznatijih delova poeme koji se zove Laku noć. Deskripcija prostora je u funkciji opisa unutrašnjeg stanja junaka. Dijalog Čajlda Harolda sa slugom i pažom. Analiza osećanja lirskog subjekta i uzroka njihovog nastanka. Strah, beg, usamljenost. Odvajanje od sopstvene zemlje kao odvajanje od sebe i prepuštanje neizvesnoj ćudi mora koje predstavlja novi život.