Homer, Ilijada - Hektor i Andromaha (odlomak) (Književnost starog veka)

Apstrakt

Određenje epa kao književne vrste. Homersko pitanje. Osnovni zaplet Ilijade. Analiza odlomka - šesto pevanja u kome se govori o trojanskom junaku Hektoru i njegovoj ženi Andromahi. Andromaha na kuli. Susret sa Hektorom i njen strah da će ostati udovica, a njeno dete siroče zbog Hektorove namere da izađe na megdan Ahileju. Molba da se Hektor povuče, da ne ode u borbu i tako sačuva svoj život.