Biblija 10 Božjih zapovesti - odnos čoveka prema Bogu (Književnost starog veka)

Apstrakt

Analiza prve četiri zapovesti koje regulišu odnos između čoveka i Boga. Šta treba da bude u središtu čovekove ličnosti? Objašnjenje svake zapovesti. Kako se pogrešno tumače zapovesti. Šta jeste božanstvo za savremenog čoveka i kako mu predstava o božanstvu određuje život. Smisao rada, aktivnosti i odmora u životu.