Laza Lazarević, Prvi put s ocem na jutrenje - treći deo (Uvod u proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Analiza Maričinog lika. Stabilnost i moralna snaga ličnosti koje se ne vide zbog patrijarhalnog načina života. Objašnjenje pojma supruga. Značaj ljubavi i snaga ljubavi u spasavanju muža i porodice. Osnovne Maričine odlike: neosuđivanje, razdvajanje postupaka od ličnosti, ideja da je čovek viši od svega materijalnog. Hrišćanski pogled na svet koji spasava od očajanja. Smisao trpljenja i patnje.