Četvrta i peta deklinacija (Latinska morfologija)

Apstrakt

Podela i promena imenica četvrte i pete deklinacije. Skreće se pažnja na imenice ženskog roda četvrte deklinacije i na imenice koje imaju završetak -ubus za dativ i ablativ množine. Promena imenice domus.