Fenoli (Eksperimenti)

Apstrakt

Reakcija za dokazivanje fenola sa Fe(III) hloridom, pri čemu se gradi ljubičasto obojenje što ukazuje na građenje kompleksnog jedinjenja. Bromovanje fenola sa bromnom vodom pri čemu se gradi beli talog.