Zemnoalkalni metali (Eksperimenti)

Apstrakt

Sagorevanje tračice magnezijuma (Mg), na otvorenom plamenu magnezijum (Mg) gori blještavo belim plamenom. Barijum (Ba) boji plamen u zeleno, kalcijum (Ca) boji plamen u cigla crveno a stroncijum (Sr) boji plamen u svetlo crveno.
Reakcija izmedju kalcijum karbonata i hlorovodonične kiseline, pri čemu se izdvaja ugljenik (IV) oksid, koji pomoću staklene cevčice uvodimo u rastvor barijum-hidroksida, ubrzo dolazi do taloženje barijum-karbonata, beli talog.