Ugljeni hidrati - vežbanje (I deo) (Ugljeni hidrati)

Primeri:

1. Napisati formule:
a) α-D-glukopiranoza
b) β-D-fruktofuranoze
c) α-D-galaktopiranoze
d) dihidroksiacetona
e) maltoze

2. Napisati:
a) formulu D-riboze, odrediti hiralne centre i izračunati broj stereoizomera
b) napisati molekulsku i strukturnu formulu D-fruktoze i odrediti hiralne centre
c) napisati formulu glukozo-1-fosfata

3. Napisati strukturne formule:
a) epimera D-glukoze
b) epimera D-riboze