Amidi i estri - stehiometrijska izračunavanja (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Zadaci

1. Koliko grama etanske kiseline treba uzeti da se nagradi 35,4g etiletanoata?

2. Koliko se grama etil-etanoata može dobiti u reakciji esterifikacije 1,61g etanola sa 1,80g etanske kiseline ako je prinos 75%?

3. Pri zagrevanju 2,4g metanola i 3,6g etanske kiseline dobijeno je 3,7g metiletanoata. Odredi prinos ove reakcije.

4. Pri hidrolizi 232g tristearata oslobađa se stearinska kiselina i glicerol. Odrediti masu oslobođenog glicerola ako je prinos reakcije 98%.

5. Koja količina metil-salicilata sadrži 3,6*1022 atoma kiseonika?

6. Koja od navedenih formula odgovara izopropil-formijatu?

7. Koje od navedenih jedinjenja predstavlja etil-benzoat?