Amidi - nomenklatura i dobijanje; Fizička i hemijska svojstva (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Apstrakt

Nomenklatura amida. Dobijanje amida. Zagrevanje amonijum soli-karboksilnih kiselina. Reakcija amonolize derivata karboksilnih kiselina. Svojstva amida. Reakcije hidrolize amida. Reakcije redukcije amida.

Zadaci

1. Napisati strukturne formule svih izomera amida molekulske formule C4H9NO.