Amidi - nomenklatura i dobijanje; Fizička i hemijska svojstva (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Apstrakt

Zadaci

1.