Karboksilne kiseline - stehiometrijska izračunavanja (II deo) (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Zadaci

1. Koliko molova acetil-hlorida nastaje u reakciji 0,2mol PCl3 sa odgovarajućim jedinjenjem?

2. Kolika se grama soli dobija uvođenjem 0,2mol ugljen(II)-oksida podpritiskom u topli rastvor NaOH?

3. Koliko je potrebno grama Ca(OH)2 da bi se u reakciji sa oksalnom kiselinom nagradilo 3,2g normalne soli?

4. Koliko će se dobiti grama kalcijum-laktata, ako reaguje 0,3mol Ca(OH)2 sa odgovarajućim jedinjenjem?

5. Koliko je cm3 ugljen(IV)-oksida je potrebno za dobijanje 0,88g buterne kiseline u reakciji sa odgovarajućim grinjarovim reagensom?

6. Koliko grama natrijum-hidroksida je potrebno da reaguje sa ftalnom kiselinom da se nagradi 2,1g normalne soli?

7. Koliko će se dobiti grama soli potpunom neutralizacijom ćilibarne kiseline sa 0,3mol NaOH?

8. Koliko je potrebno grama KOH da se u reakciji sa vinskom kiselinom dobije 45,2g normalne soli?

9. U reakciji magnezijuma sa 1kg rastvora etanske kiseline oslobađa se 22,4dm3 vodonika. Odredi procentnu koncentraciju rastvora etanske kiseline. Koliko je grama i koje soli nađeno u ovoj reakciji?