Karboksilne kiseline - stehiometrijska izračunavanja (I deo) (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Zadaci

1. U reakciji magnezijuma sa 1kg rastvora etanske kiseline oslobađa se 22,4 dm3 vodonika. Odredi procentnu koncentraciju rastvora etanske kiseline. Koliko grama i koje sole je nagrađeno?

2. Kolika je zapremina esencije ρ=1,070g/cm3 potrebna za pravljenje 200cm3 sirćeta ρ=1,007g/cm3. Procenat etanske kiseline u esenciji je 80%, a u sirćetu je 6%.

3. Koliku je zapreminu 20% NaOH ρ=1,22g/cm3 potrebno uzeti za neutralizaciju 14,8g monobazne karboksilne kiseline procentualnog sastava C=48,65% , O=43,42% , H=8,11% ?

4. Molekulska formula monokarboksilne kiseline koja sadrži 58,8% C, 9,8% H i 31,4% O.

5. Koliko se dobija grama soli uvođenjem 0,2mol CO pod pritiskom u topli rastvor NaOH?