Alkoholi - hemijska svojstva (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Apstrakt

Reakcija oksidacije alkohola. Reakcija gradjenja alkoholata. Reakcija dobijanja estara iz alkohola. Reakcija dobijanja etara iz alkohola - Vilijamsova sinteza etara. Reakcija dehidratacije alkohola. Reakcija nukleofilne supstitucije alkohola.