Aromatični ugljovodonici nomenklatura (Ugljovodonici)

Apstrakt

Struktura i nomenklatura aromatičnih ugljovodonika. Struktura benzena. Nomenklatura arena. Aril grupe.

Zadaci

1. Napiši formule aromatičnih izomera jedinjenja molekulske formule C8H10.

2. Napisati strukturne formule sledećih arena:
a) 2-cijano-4hlortoluen
b) m-jodnitrobenzen
c) 1,3,5-trihlorbenzen