Dieni - zadaci (Ugljovodonici)

Zadaci:

1. Za potpunu hidrogenizaciju 5g smeše butana i butadiena utrošeno je 1,792 dm3 vodonika (n.u.). Koliko procenata butadiena sadrži ova smeša?
a) 86,4 b) 43,2 c) 56,8
d) 13,6 e) 92,1

2. Koliko je potrebno molova butadiena da se u reakciji sa 0,01mol HBr dobije zasićeno jedinjenje?
a) 0,01 b) 0,05 c) 0,025
d) 0,1 e) 0,005

3. Kada 0,05 mol 1,3-butadiena reaguje sa 8g broma u najvećoj količini nastaje:
a) 3,4-dibrom-1-buten
b) 1,2,3,4-tetrabrombutan
c) 2,3-dibrom-2-buten
d) 1,4-dibrom-2-buten
e) 1,2-dibrom-3-buten?

4. Koje ime prema IUPAC-ovoj nomenklaturi ima ugljovodonik molekulske formule C4H6, u kome su svi C-atomi sp2 hibridizovani?
a) 1-butin
b) 2-metilpropen
c) 2-butin
d) 1,2-butadien
e) 1,3-butadien

5. Koja od navedenih struktura spada u konjugovane sisteme?
a) CH2=C-CH-CH2-CH3
b) CH3-CH=CH-CH2-CH=CH2
c) CH2=CH-CH3
d) CH2=CH2
e) C6H6

6. Koliko ima izomernih diena molekulske formule C5H8?
a) 5 b) 6 c) 9
d) 10 e) 4