Struktura molekula organskih jedinjenja; Načini predstavljanja organskih jedinjenja (Uvod u organsku hemiju)

Apstrakt

Organska jedinjenja. Jednostruka, dvostruka, trostruka veza. Aciklične strukture. Ciklične strukture. Funkcionalna grupa. Klase organskih jedinjenja. Molekulska formula. Racionalna strukturna formula. Kondezovana formula. Klinasta formula.