Svojstva atoma ugljenika; sp3 hibridizacija; sp2 hibridizacija; sp hibridizacija (Uvod u organsku hemiju)

Apstrakt

Hibridizacija. sp3 hibridizacija, sp2 hibridizacija, sp hibridizacija. Hibridne orbitale. Sigma i pi veza. Nastajanje veze u molekulu etina.