Elementi 14. grupe - stehiometrijska izračunavanja (I deo) (Elementi 14. grupe PSE)

Apstrakt

Stehiometrijska izračunavanja bazirana na hemijskim svojstvima elemenata 14. grupe periodnog sistema elemenata i načinima za dobijanje istih.

Zadaci:

1. Koliko se Si može dobiti iz 1kg silicijum(IV)oksida, koji ima 16,6% primesa?

2. Izračunati masu olova, koja se može dobiti iz 500kg galenita sa 50% primesa, ako je prinos reakcije 90%.

3. Koliko se grama čistog kalaja rastvara u 1000cm3 36% hlorovodonične kiseline, čija je gustina 1,18g/cm3? Koliko se dm3 gasa pri tome izdvaja (n.u.)?

4. Koliko će se grama barijum karbonata istaložiti, ako se kroz rastvor barijum hidroksida propusti 500cm3 ugljenik(IV)oksida (n.u.)?

5. Odredi procenat nečistoća u kvarcnom pesku, ako se za redukciju 4g kvarcnog peska utroši 2,5g Mg?