Hemijski izvori struje - stehiometrijska izračunavanja (Elektrohemija)

Apstrakt

Stehiometrijska izračunavanja zasnovana na redukcionoj moći metala. Izračunavanja vrednosti elektromotorne sile. Izračunavanja zasnovana na procesu elektrolize.

Zadaci:

1. U kom slučaju dolazi do hemijske reakcije: a)CaCo3+HCl b)CO2+NaOH c)CaO+HCl d)KCl+I2?

2. Pri elektrolizi zasićenog vodenog rastvora NaCl na katodi će se izdvojiti elementarni: a)hlor b)natrijum c)vodonik d)kiseonik?

3. Elektrolizom vodenog rastvora odgovarajućih soli na katodi će se idvojiti prvo: a)Fe b)Al c)H2 d)Zn e)Cu?

4. Pločice Al (aluminijuma) u rastvoru ovih soli reaguju sa: a)KNO3 b)CaCO3 c)CuSO4 d)MgCl2 e)NaCl?

5. Zaokružiti niz u kome se nalaze samo oni metali koji, uronjeni u rastvor svojih soli, mogu otpuštati jone u rastvor: a)K, Al, Ag, Cu, Zn b)K, Al, Zn, Fe, Ca c)Na, Mg, Al, Zn, Cu d)Li, Au, Ca, Zn, Fe e)Ca, Mg, Ag, Fe, Zn

6. Koji od navedenih metala u reakciji sa sumpornom kiselinom ne mogu da istisnu vodonik: a)K b)Fe c)Mg d)Pb e)Au?

7. Sa kojim rastvorom će moći da reaguje pločica Al: a)magnezijum hlorid b)živa(II)nitrat c)litijum hlorid d)kalcijum sulfat e)kalijum nitrat?

8. Pri elektrolizi stopljenog NaCl na katodi se dobija: a)H2 b)O2 c)Cl2 d)H2O e)Na?