Stehiometrijska izračunavanja - Hemijski izvori struje (Elektrohemija)

Apstrakt

Stehiometrijsaka izračunavanja zasnovana na redukcionoj moći metala. Izračunavanja vrednosti elektromotorne sile. Izračunavanja zasnovana na procesu elektrolize.

Zadaci

1. U kom slučaju dolazi do hemijske reakcije: a)CaCo3+HCl b)CO2+NaOH c)CaO+HCl d)KCl+I2

2. Pri elektrolizi zasićenog vodenog rastvora NaCl na katodi će se izdvojiti elementarni: a)hlor b)natrijum c)vodonik d)kiseonik

3. Elektroliza vodenog rastvora odgovarajućih soli na katodi će se idvojiti prvo: a)Fe b)Al c)H2 d)Zn e)Cu

4. Pločice Al (aluminijuma) u rastvoru ovih soli reaguju sa: a)KNO3 b)CaCO3 c)CuSO4 d)MgCl2 e)NaCl

5. Zaokružiti niz u kome se nalaze samo oni metali koji kad su uronjeni u rastvor svojih soli mogu otpuštati jone u rastvor: a)K, Al, Ag, Cu, Zn b)K, Al, Zn, Fe, Ca c)Na, Mg, Al, Zn, Cu d)Li, Au, Ca, Zn, Fe e)Ca, Mg, Ag, Fe, Zn

6. Koji od navedenih metala u reakciji sa sumpornom kiselinom ne mogu da istisnu vodonik? a)K b)Fe c)Mg d)Pb e)Au

7. Sa kojim rastvorom će moći da reaguje pločica Al? a)magnezijum hlorid b)živa(II)nitrat c)litijum hlorid d)kalcijum sulfat e)kalijum nitrat

8. Pri elektrolizi stopljenog NaCl na katodi se dobija: a)H2 b)O2 c)Cl2 d)H2O e)Na