Puferi - Zadaci (Kiseline, baze, soli)

Apstrakt

Izračunavanje ph vrednosti. Stehiometrijska izračunavanja sa upotrebom ph vrednosti. Izračunavanje ph pufera.

Zadaci

1. Koliko je pH rastvora koji sadrži 0,6g Na-dihidrogenfosfata i 1,42g dinatrijumhidrogenfosfata u 1l rastvora, ako je Ka=2*10-7?

2. Izračunati pH agregatnog pufera koji sadži 0,2 mol/dm3 sirćetne kiseline i 0,36 mol/dm3 natrijum acetata Ka(CH3COOH)=1,8*10-5 mol/dm3.

3. U kom zapreminskom odnosu treba pomešati rastvore CH3COOH i CH3COONa čije su koncentracije 0,2 mol/dm3 i 0,2 mol/dm3 da bi pH=5, Ka=2*10-5?

4. U kom molskom odnosu treba pomešati NaH2PO4 i Na2HPO4 da bi se dobio rastvor koji reaguje neutralno KA=2*10-7?

5. Koliko je Ph rastvora koji se dobija mešanjem 20ml NaOH C=0,1 mol/dm3 i 15ml CH3COOH C=0,2 mol/dm3, KA=2*10-5?