Rastvori elektrolita i elektrolitička disocijacija (Kiseline, baze, soli)

Apstrakt

Pisanje jednačina disocijacije različitih kiselina, baza i soli. Izačunavanje stepena disocijacije.