Sistematizacija elementarnih čestica (Elementarne čestice)

Apstrakt

Podela elementarnih čestica na osnovu Standardnog modela. Šta su fundamentalne čestice? Neke osobine kvarkova, leptona i bozona. Podela elementarnih čestica na leptone i hadrone i hadrona na barione i mezone. Leptonski i barionski broj. Zašto je fizika elementarnih čestica ujedno fizika visokih energija? Boja - kvantni broj koji opisuje kvarkove. Osnovne interakcije u prirodi i kvant polja.