Omov zakon za strujno kolo; Kirhofova pravila (Električna struja)

Apstrakt

Zavisnost struje u nerazgranatom kolu od elektromotorne sile izvora i ukupne električne otpornosti u strujnom kolu. Kako zavisi razlika potencijala na polovima izvora struje od elektromotorne sile? Primena dobijenih formula u rešavanju zadataka. Prvo i drugo Kirhofovo pravilo za razgranata strujna kola.

Zadaci

1.Elektromotorna sila generatora je 160V a njegova unutrašnja otpornost je 1Ω. Koliki napon će pokazivati idealni voltmetri u kolu na slici ako su date električne otpornosti R1=9Ω i R2=30Ω?