Sudari; Zakon održanja momenta impulsa (Zakoni održanja u mehanici)

Apstrakt

Elastični i neelastični sudari. Rešavanje zadatka u kome se dešava neelastični sudar dva tela. Održanje momenta impulsa za jedno i više tela. Primer rotacije prednjeg i zadnjeg dela mačke u toku skoka u skladu sa zakonom održanja impulsa.

Zadaci

1. Telo mase m1 kreće se brzinom V1 i sudara se apsolutno elastično sa telom iste mase koje miruje. Kolika je relativna promena kinetičke energije sistema pri ovom sudaru?