Uslovi ravnoteže - drugi deo (Ravnoteža tela)

Apstrakt

Slaganje paralelnih sila koje deluju duž različitih linija istog i suprotnog smera. Određivanje intenziteta rezultante i položaja njene napadne tačke. Spreg sila i moment sprega. Primena dobijenih formula i uslova za ravnotežu tela u slučaju grede koja može da rotira oko tačke oslonca i zglobno učvršćene šipke.

Zadaci

1. Greda dužine 3m poduprta je na rastojanju 1m od desnog kraja, na kome sedi devojčica mase 20kg. Kolika je masa grede koja je u ravnoteži u horizontalnom položaju?

2. Jedan kraj metalne šipke mase 25kg vezan je horizontalnim užetom za zid, a drugi kraj je zglobno učvršćen u tački O (slika). Kolika je sila zatezanja užeta?