Masa, sila i impuls; Osnovni zakoni dinamike (Dinamika)

Apstrakt

Inertnost i masa. Uzajamno delovanje i sila. Zakon inercije, zakon delovanja sile i zakon akcije i reakcije. Impuls, promena impulsa i sila. Rešavanje zadatka pomoću formule za silu.

Zadaci

1. Telo oblika kocke, stranice 5cm, kreće se ravnomerno ubrzano. Posle 5s od početka kretanja njegov impuls je 1kgm/s. Ako je gustina kocke 800kg/m3 izračunati njeno ubrzanje.