Aristotel, Metafizika (Istorija antičke Grčke)

Apstrakt

Aristotel je za sobom ostavio dosta spisa. Jedan od najznačajnih je Metafizika. Pokušaj da se odgovori na neka ključna pitanja. Dva osnovna pitanja u spisu su pitanje uzročnosti i pitanje bivstvovanja. Istraživanje svojih prethodnika. Pitanje je da li postoji uzrok svih uzroka, zato se spis prvobitno zvao Teologija. Kod Jonanja uzrok je bio materija. Kod Empedokla i Anaksagore su u pitanju pokretački uzroci. Aristotel je kritikovao Platona i smatrao je da je glavni problem kod Platona razdvojenost svetova. Postoji kod Aristotela oko 25 tačaka kritike Platonove Teorije ideja. Jedna od tih tačaka poznata je kao argument Treći čovek. Aristotelova Teorija o uzrocima. Objašnjenje Aristotelove teorije. Objašnjenje svrhe - krajnji uzrok. Aktuelizovanje potencijalnog. Kosmološki dokaz za postojanje Boga. Nepokretni pokretač.

Dodaci: