Filozofske discipline (Uvod u filozofiju)

Apstrakt

Ontologija: biće, bivstvujuće, metafizika, ontološki monizam, dualizam i pluralizam; Etika- dobro, zlo, vrlina, ljudska prava, etika sreće (eudajmonistička), hedonistička (hedone) etika, deontološka etika, normativne etike, meta-etika; Estetika- lepo, ružno, tragično, komično, uzvišeno, umetničko delo; Teorija saznanja- gnoseologija, epistemologija, racionalizam, empirizam, skepsa.