Articles (I part) (Gramatika)

Apstrakt

Neodredjeni član a-an uz brojive imenice u jednini; izostavljanje neodredjenog člana; a/an ili ONE; ONE ili ONES;