Slojevita struktura književnog dela - drugi deo (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Analiza slojeva prikazane predmetnosti, sloja aspekata i sloja ideja. Značaj slojevitosti književnoumetničkog dela za tumačenje. Sloj ideja kao najviši mogući sloj koji obuhvata sve ideje koje postoje eksplicitno ili implicitno u delu, ali i sve one ideje koje delo pokreće u čitaocu.