Stefan Malarme - poetika (Moderna)

Apstrakt

Stefan Malarme, začetnik hermetizma. Razlike i sličnosti u odnosu na ostale simboliste. Bodlerov uticaj. Parnasizam i simbolizam kod Malarmea. Odlike Malarmeovog hermetizma: sažetost, složena metaforičnost, čvorovi značenja, oslobađanje od interpunkcije. Pogled na jezik. Osnovni pogledi na svet Stefana Malarmea bez kojih ne može da se razume njegova poezija: težnja ka novom jeziku, čista poezija, apsolutna stvarnost. Šta znači isterati predmet iz poezije? Šta znači razoriti stvarnost? Autopoetični iskazi. Veza religije i poezije. Malarme i muzika.